Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm - 28/04/2016 20:44
Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI);
Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số   -CT/ĐU Đông Triều, ngày 04 tháng 11 năm 2015
 
                     
CHƯƠNG TRÌNH
kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh,
nhiệm kỳ 2015-2020
 
Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI);
Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
          I. PHƯƠNG HƯỚNG
          1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên phổ biến, quán triệt, nắm vững mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
          2. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng phải đặt dưới sự lãnh đạo, thống nhất, toàn diện của Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý vi phạm, lấy ngăn chặn, phòng ngừa là chính; giữa tự phê bình và phê bình, lấy tự phê bình là chính; giữa tự kiểm tra và kiểm tra, lấy tự kiểm tra là chính.
          3. Trong kiểm tra, giám sát, Đảng bộ phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; kịp thời phát hiện nhân tố mới để phát huy, chỉ đạo thực hiện tốt công tác khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm đã kiểm tra, kết luận để giáo dục, phòng ngừa.
          4. Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các nội dung: việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và của cấp ủy về quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc giải quyết, khắc phục các hạn chế, tồn tại mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ ra.
          5. Cấp ủy triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và theo quy định của Điều lệ Đảng; phân công công tác các đồng chí trong cấp ủy theo dõi từng lĩnh vực và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, tiến độ đề ra và coi trọng các kết luận về kiểm tra, giám sát.
II - CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT
* NĂM 2016
1. Kiểm tra Sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác Nghiên cứu khoa học.
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian kiểm tra: Quý 2 năm 2016.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong tháng 6/2016.
2. Kiểm tra Sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác Đào tạo
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian kiểm tra: Quý 3 năm 2016.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong tháng 9/2016.
* NĂM 2017
1. Kiểm tra Công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ.
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian giám sát: Quý 2 năm 2017.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong quý 3 năm 2017.
2. Kiểm tra Sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác nâng cao chất lượng đào tạo.
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian kiểm tra: Quý 3 năm 2017.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong quý/2017.
* NĂM 2018
1. Giám sát việc xây dựng và thực hiện: Công tác quy hoạch cán bộ; quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các chi bộ trực thuộc.     
- Đối tượng giám sát: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian giám sát: Quý 1 năm 2018.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong quý 1 năm 2018.
2. Kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXIV  (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian giám sát: Tháng quý 2 năm 2018.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong quý 2 năm 2018.
* NĂM 2019
1. Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, công tác Đảng vụ
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian kiểm tra: Quý 2 năm 2019.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong tháng 6/2019.
* NĂM 2020
1. Kiểm tra hồ sơ nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2010.
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc.
- Thời gian kiểm tra: Quý 2 năm 2020.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong quý 1 năm 2020.
III-TỔ CHỨC THỤC HIỆN.
Hằng năm, căn cứ  Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; Giao Ban Thường vụ Đảng ủy lựa chọn đối tượng, nội dung và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; lập các đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn và báo cáo kết quả kiếm tra, giám sát với Ban Chấp hành Đảng bộ.
Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công phụ trách lĩnh vực, đơn vị thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát phát hiện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những vẩn đề mới nảy sinh, những tồn tại, yếu kém trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách đế có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy, các Chi bộ xây đựng chương trình kiểm tra, giám sát chi bộ mình cho phù hợp, chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy.
Giao ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đề xuất, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện theo quy định.
Trong quá trình thực hiện Chương trình này, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương và Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm cho phù hợp và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Nơi nhận:
 • Đảng ủy Than QN (b/c)
 • UBKT ĐUT (b/c)
 • Các đ/c UVBCH, UB UBKT
 • Các chi bộ
 • Lưu VP
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

 
 
 
Nguyễn Đức Tính

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm50
 • Hôm nay9,285
 • Tháng hiện tại365,054
 • Tổng lượt truy cập24,650,373
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.