Quy định Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thông tín chỉ

Thứ sáu - 08/01/2021 03:13
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ
CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 270 /QĐ-ĐHCNQN ngày 28 tháng 5 năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về học, tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ tin học của tất cả các sinh viên đại học hệ chính quy; tổ chức các lớp học phần tin học; điều kiện miễn học, miễn thi học phần tin học và kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học trước khi tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

2. Xác định nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo tin học và trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo tin học đạt Chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

3. Quy định này không áp dụng với sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

           Điều 2. Những quy định chung
       1. Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo tốt nghiệp từ năm 2020 trở về sau (áp dụng bắt đầu từ các lớp đại học hệ chính quy K9) để được công nhận tốt nghiệp phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).
       2. Nội dung kiểm tra, đánh giá Chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Điều 3. Tổ chức đào tạo tin học chính khóa

1. Các học phần Tin học trong chương trình đào tạo của trường được thiết kế đảm bảo trình độ đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
2. Nhà trường giao Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin thiết kế chương trình đào tạo các học phần Tin học đảm bảo đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Miễn học, miễn thi học phần tin học, miễn kiểm tra chuẩn đầu ra

       1. Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Công nghệ thông tin trong và ngoài nước hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế sau đây còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét) được Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi, chuyển đổi điểm học phần tin học, miễn kiểm tra chuẩn đầu ra tin học:
        a. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành Công nghệ thông tin ở trong nước hoặc nước ngoài;
        b. Đã được cấp bằng, chứng chỉ: MCDS; MCPD; MTA; MCSE; MCSA; MCITP; MCTS; CCNA; AP (Kỹ sư ứng dụng CNTT); FE (Chuẩn kỹ năng cơ bản của kỹ sư CNTT của Nhật Bản); SW (Kỹ sư Thiết kế và Phát triển phần mềm của Nhật Bản); NW (Chuẩn kỹ năng kỹ sư mạng); DB (Chuẩn kỹ năng kỹ sư cơ sở dữ liệu); AE (Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống ứng dụng của Nhật Bản); IT Passport (Hộ chiếu CNTT của Nhật Bản); MOS Master; MOS Expert; MOS Specialist (2/5 chứng chỉ: Word, Excel, PowerPoint; Access; Outlook); IC3.
           c. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.
        2. Nếu trong quá trình học, sinh viên được cấp bằng, chứng chỉ tin học như Khoản 1, Điều 4 thì được phép làm đơn đề nghị công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học, miễn học, miễn thi, chuyển đổi điểm theo quy định của Nhà trường.
       3. Sinh viên chỉ được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm theo quy định tại Khoản 1 của Điều này sau khi có quyết định của Hiệu trưởng.
4. Việc miễn học, miễn thi không áp dụng đối với các học phần Tin học chuyên ngành trong chương trình đào tạo (nếu có).

Điều 5. Quy trình xin miễn thi, miễn học

1. Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn học, miễn thi như quy định tại Điều 4 nộp đơn kèm theo bản sao có công chứng và bản gốc của văn bằng, chứng chỉ tin học cho Phòng Đào tạo để kiểm tra, đối chiếu và xác nhận.
       2. Phòng Đào tạo tổ chức rà soát, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định công nhận việc miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm cho sinh viên.

Điều 6. Kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học trước khi sinh viên tốt nghiệp

       1. Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ tin học đối với sinh viên các lớp đại học chính quy theo Chuẩn đầu ra tin học.  
       2. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh giao Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học phù hợp với kế hoạch đào tạo của Nhà trường (thời gian kiểm tra cụ thể do Phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định).
       3. Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học gồm có:
- Mô đun kỹ năng 01 (mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.
4. Nhà trường giao cho Khoa Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, thiết kế đề, đề xuất hình thức kiểm tra đảm bảo đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo đúng quy định. Cấu trúc bài kiểm tra:
- Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.
- Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word, 01 bài thực hành Microsoft Excel, 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint.
Tổng thời gian làm bài là 120 phút, trong đó phần trắc nghiệm lý thuyết 50 phút, phần thực hành là 70 phút với hình thức thi trên máy vi tính.
5. Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường xem xét tổ chức thêm kỳ kiểm tra phụ chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên chưa tham dự kiểm tra hoặc kiểm tra chưa đạt chuẩn đầu ra tin học. Việc tổ chức kỳ kiểm tra phụ sẽ do Phòng Đào tạo trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho phù hợp.
6. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.
Điều 7. Điểm đạt, bảo lưu kết quả
1. Sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra tin học dự kiểm tra từ năm 2020 trở đi được bảo lưu kết quả đối với phần kiểm tra có điểm đạt.
2. Điểm đạt của mỗi kỹ năng, mỗi kỳ thi do Hội đồng kiểm tra trình độ tin học của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh quyết định.
3. Thời gian bảo lưu nội dung phần kiểm tra tin học không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên tham dự kiểm tra chuẩn đầu ra tin học.
4. Kết quả kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày kiểm tra.
5. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

       1. Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị đào tạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo Quy định này.
2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên; các Khoa Đào tạo, Bộ môn và cố vấn học tập các lớp tổ chức phổ biến cụ thể, chi tiết Quy định này đến sinh viên.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo Hiệu trưởng (qua Phòng Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn