Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra 29 chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ năm - 07/01/2021 19:54
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
                  Số: 266/QĐ-ĐHCNQN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành chuẩn đầu ra 29 chương trình đào tạo trình độ đại học
 hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 về việc ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ";
Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra của 29 chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
(Có danh mục và chuẩn đầu ra của 29 chương trình đào tạo kèm theo)
Điều 2. Chuẩn đầu ra quy định về các yêu cầu đối với người học phải đạt được khi tốt nghiệp, bao gồm: nội dung kiến thức; kỹ năng; thái độ; vị trí làm việc mà người học có thể đảm nhận; khả năng học tập nâng cao trình độ và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng ngành đào tạo. Chuẩn đầu ra là bản cam kết của Nhà trường trước xã hội và là cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành; cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong quá trình đào tạo.
Điều 3. Chuẩn đầu ra 29 chương trình trình đào tạo tại Điều 1 được công bố công khai trên Website của trường tại địa chỉ: http://qui.edu.vn
Điều 4. Quyết định này áp dụng từ khóa đại học chính quy K9 (tuyển sinh năm 2016) tốt nghiệp năm 2020 trở về sau.
Điều 5. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trong toàn trường căn cứ Quyết định thi hành./.

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA 29 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-ĐHCNQN ngày 26 tháng 5 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh)
 
TT Tên chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Ghi chú
1 Chương trình đào tạo Kế toán tổng hợp  
2 Chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp  
3 Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp  
4 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật tự động hóa  
5 Chương trình đào tạo Công nghệ đo lường và điều khiển  
6 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử  
7 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện  
8 Chương trình đào tạo Công nghệ cơ điện mỏ  
9 Chương trình đào tạo Công nghệ cơ điện tuyển khoáng  
10 Chương trình đào tạo Công nghệ thiết bị điện – điện tử  
11 Chương trình đào tạo CNKT điện tử - Tin học công nghiệp  
12 Chương trình đào tạo Công nghệ Điện lạnh  
13 Chương trình đào tạo Công nghệ Cơ điện  
14 Chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ hầm lò  
15 Chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ lộ thiên  
16 Chương trình đào tạo Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn  
17 Chương trình đào tạo CNKT Công trình xây dựng hầm và cầu  
18 Chương trình đào tạo Xây dựng mỏ và công trình ngầm  
19 Chương trình đào tạo Trắc địa mỏ  
20 Chương trình đào tạo Trắc địa công trình  
21 Chương trình đào tạo Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí  
22 Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ  
23 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô  
24 Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin  
25 Chương trình đào tạo Mạng máy tính  
26 Chương trình đào tạo Công nghệ phần mềm  
27 Chương trình đào tạo Địa chất công trình – Địa chất thủy văn  
28 Chương trình đào tạo Địa chất mỏ  
29 Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn