Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019
Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019