Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Quyết định ban hành CĐR 11 chương trình đào tạo trình độ ĐH 2020

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 chương trình đào tạo trình độ đại học 2020
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 chương trình đào tạo trình độ đại học 2020