Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác giáo dục, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước” - Quan điểm ấy đã khẳng định vị trí, vai trò của thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên với tư cách là chủ nhân tương lai, lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
A1
     Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh luôn xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, sinh viên nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu. Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:
- Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua triển khai học tập Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, các chương trình tìm hiểu về pháp luật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn, tham gia hành trình biển đảo, thực hiện chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc... Tổ chức các chương trình, hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của dân tộc.
- Trong hoạt động đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao ý thức tự học của sinh viên; lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đặc biệt là trong giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tích cực triển khai, đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào Sinh viên 5 tốt; làm tốt công tác phát triển Đảng... Tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ, kiến thức, kỹ năng, các hoạt động tình nguyện... tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành cho sinh viên.
     Sinh viên nhà trường đã không ngừng cố gắng rèn luyện, tư dưỡng, phấn đấu học tập tốt. Đặc biệt, đã xuất hiện những tấm gương sinh viên nghèo vượt khó, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, có những sinhh viên xuất sắc được đứng trong hàng ngũ của Đảng: “Sao Tháng Giêng” - Phạm Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Thùy Trang; “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương - Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Thu Trang; Gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ Đoàn Thị Quế; “Thủ tĩnh tình nguyện” - Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Ngọc Hoàng Long; Tài năng trẻ Đoàn Than Quảng Ninh - Vũ Xuân Bang; Sinh viên nghèo vượt khó - Nguyễn Việt Anh... Các bạn đã trở thành những tấm gương tiêu biểu để các thế hệ sinh viên nhà trường học tập, noi theo.
     Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên nhà trường có môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, vững bước trên con đường tương lai phía trước... 
Một số gương mặt sinh viên tiêu biểu:
                                                                                                            
                                                                                                                  
Một số hình ảnh về hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên nhà trường: