Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Báo cáo 3 công khai năm học 2013-2014

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2013 - 2014 như sau

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế : Biểu mẫu 20biểu mẫu 21;
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục : Biểu mẫu 22biểu mẫu 23;                                   
3. Công khai tài chính : Biểu mẫu 24;
4. Một số thông tin công khai cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng : Biểu mẫu tổng hợp