Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Cảnh báo nợ học phí kỳ I năm học 2014-2015 sinh viên các lớp K4, K5, K6 bậc đại học và K22, K23 bậc cao đẳng

Thực hiện Quy định số: 02/QĐ - ĐHCNQN ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng “ Về việc xử lý học sinh sinh viên nộp chậm học phí ”.
Căn cứ công nợ phòng Tài chính kế toán lập chốt thời điểm ngày 26/09/2014.
Cảnh báo lần thứ nhất với 733 sinh viên các lớp K4, K5, K6 bậc đại học và K22, K23 bậc cao đẳng (có danh sách kèm theo).
Vì không thực hiện quy định của nhà trường về nộp học phí.
Nếu đến hết ngày 17/10/2014 không nộp đủ học phí, Nhà trường xử lý theo Quy định.
Sinh viên đã nộp tiền học phí mang hóa đơn về phòng Công tác HSSV ( tầng 1- Nhà B ) để đối chiếu.
Nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Tài chính - Kế toán, phòng Công tác HSSV để giải quyết.