Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Danh sách sinh viên K4, K5, K6, K22, K23 đình chỉ thi do nợ học phí kỳ II năm học 2013-2014

Danh sách 299 sinh viên K4, K5, K6, K22, K23 đình chỉ thi do nợ học phí kỳ II năm học 2013-2014, bao gồm cả sinh viên liên thông.