Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Thông báo về việc công nợ học phí của HSSV học kỳ I năm học 2013- 2014

          Căn cứ danh sách công nợ phòng Kế toán lập ngày 05 tháng 01 năm 2014. Đến nay còn 652 HSSV ( có danh sách kèm theo ) chưa thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo qui định ( mức trên 1.000.000đ ). Hiệu trưởng thông báo như sau:
          Nhận được thông báo các khoa thông báo đến từng HSSV có tên trong danh sách công nợ.
          Hiệu trưởng gia hạn đến ngày 21/02/2014, học sinh, sinh viên nào không thực hiện nghĩa vụ việc nộp học phí, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo Qui định.  
Có vấn đề nào chưa rõ các Khoa, HSSV liên hệ với phòng CTHSV để được giải quyết kịp thời./.