Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Tài liệu tham khảo tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch số 193/KH-ĐHCNQN ngày 22/8/2018 về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2018 - 2019. Phòng Công tác học sinh sinh viên cung cấp tài liệu tham khảo các chuyên đề để phục vụ cho việc học tập, viết thu hoạch. Nội dung chi tiết sinh viên có thể tải về ở các file đính kèm theo thông báo này. Riêng chuyên đề 4, chuyên đề 5 sinh viên tham khảo tại sổ tay sinh viên: http://qui.edu.vn/sotaysinhvien/