Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015

THÔNG BÁO
Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn trường
 
         Căn cứ vào Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ;
         Căn cứ theo kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của Nhà trường năm học 2014-2015,
          Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường tổ chức cho các cá nhân trong đơn vị mình tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2014-2015 (ưu tiên những đề tài có tính ứng dụng thực tế và có sản phẩm). Phiếu đề xuất đề tài và bản thuyết minh R-D được gửi về phòng KHCN&QHQT trước ngày 10/9/2014 để phòng tập hợp và làm các thủ tục cần thiết. (Mẫu phiếu đề xuất, thuyết minh có thể download tại website của Nhà trường).
 
Nơi nhận:                                                                                   T/L. HIỆU TRƯỞNG
- Giám hiệu (để b/c);                                                                     TP. KHCN&QHQT
- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHCN&QHQT(3).
                                                                              
 
                                                                                                    ThS. Nguyễn Văn Quân