Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Kỉ yếu Hội thảo: Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhu cầu doanh nghiệp.

1