Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Kỷ yếu hội thảo: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo

Bia