Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 18/3/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy về việc học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các đơn vị. Ban Tuyên giáo Đảng trân trọng giới thiệu Chuyên đề học tập năm 2016.