Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU, ngày 26/4/2017 của Đảng ủy Nhà trường về “Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ trường nhiệm kỳ 2017 - 2020”; và Thông báo số 36-TB/ĐU, ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Nhà trường về “Chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020”.
Từ ngày 20/7/2017 đến ngày 06/8/2017, 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, tập trung và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại hội các chi bộ đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; giải pháp thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoàn mới.
Tại đại hội,  các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020,  sát đúng với tình hình để Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Qua các buổi  làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, từng bước khắc phục những khó khăn trước mắt tiến tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định tư tưởng của cán bộ đảng viên cán bộ, đảng viên và quần chúng, nâng cao chất lượng dạy và học,  xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.