Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Đảng bộ trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khoá XII)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Nhằm giúp các đồng chí đảng viên, CBCNV Nhà trường nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương; vừa qua Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ trường.
49181196 536124340218773 6929295318181740544 n

49181196 536124340218773 6929295318181740544 n

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Khắc Trực - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII): Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
          Những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 cần phải được học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện nghiêm túc theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với chấp hành, chú trọng việc chấp hành bằng những hành động và việc làm cụ thể; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chấp hành và tuyên truyền nội dung của nghị quyết tong cuộc sống.
          Trên cơ sở nắm vững những nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức của Nhà trường tự đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao; tự tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong toàn Đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả.          Quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nhà trường cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa khắp toàn bộ cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên trong trường; hình thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác của cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện.
Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, các đại biểu tham dự nghiêm túc, tiếp thu hiệu quả. Tin tưởng rằng với trí tuệ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đảng bộ Nhà trường sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.