Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Đảng ủy trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017

Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh vừa qua đã chỉ đạo 14 chi bộ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.

Theo đó, đối với tập thể, việc đánh giá chất lượng căn cứ vào kết quả lãnh đạo, quán triệt, xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả việc xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động, các giải pháp đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm rõ trách nhiệm tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan/đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật… Nội dung đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng là kết quả lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Đối với đảng viên, các Chi bộ triển khai cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt hướng dẫn của Đảng ủy nhà trường về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017”, đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết kiểm điểm cá nhân tự đánh giá ưu, khuyết điểm và tự nhận phân loại.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, tại cuộc họp đánh giá, mỗi cán bộ, đảng viên tự đọc bản kiểm điểm của mình, chi ủy nêu ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị xã hội, của tổ đảng đối với đảng viên; chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý kiến và Chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá cho từng cán bộ, đảng viên. Ban chi ủy tổng hợp kết quả bỏ phiếu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và báo cáo tổng hợp gửi về Đảng ủy nhà trường.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên là hoạt động thường niên của Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Đây là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó nhằm đề ra chủ trương, biện pháp thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp theo đó, Đảng ủy Nhà trường sẽ tổ chức xét duyệt, phân tích chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn toàn Đảng bộ.