Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của UBKT Đảng ủy Trường

Thứ năm - 28/04/2016 09:52
Căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 - Điều lệ Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường như sau:
ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH
*
Số    -CTr/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
   
 
Đông triều, ngày 2 tháng 02 năm 2016
 
CHƯƠNG TRÌNH
công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của UBKT Đảng ủy Trường
 
Căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 - Điều lệ Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
            1. Giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TQN đề ra.
            2. Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao.
3. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
          - Chủ động nắm tình hình, tăng cường giám sát tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng; pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.  
          - Chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vị phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên trong Đảng bộ.
          -  Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
          - Kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ
          - Kiểm tra công tác phát triển đảng.
          - Kiểm tra công tác thi hành kỷ luật Đảng
          - Kiểm tra thu chi đảng phí và sử dụng đảng phí trích lại.
          - Giải quyết công minh, chính xác, kịp thời các đơn thư nhận được theo đúng thẩm quyền.
          - Thi hành kỷ luật và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên khi có vi phạm, theo thẩm quyền.
- Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh.
            - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tổ chức 1 lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên các cấp.
            - Giám sát thường xuyên tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
            - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, đánh giá xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2016.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giúp lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Trong quá trình thực hiện chương trình này, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác cho phù hợp.
 
       Nơi nhận:
- UBKT - ĐU Than QN (để b/c);
- BCH Đảng bộ (để b/c);
- Các chi bộ (để t/h);
- Các Ủy viên UBKT (để t/h);
- Lưu VPĐU.
 
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
Hoàng Hùng Thắng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn