Chương trình hành động năm 2014-2015 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Chủ nhật - 25/05/2014 21:09
( Thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Hội nghị TW8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; Nghị quyết về việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo đến năm 2015 của Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Chương hình hành động số 102-CTr/ĐU ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Đảng ủy TQN )
I.Mục tiêu
       Mục tiêu chung: Thực hiện Nghị quyết của cấp trên và đảng bộ Nhà trường, từng bước xây dựng môi trường giáo dục đào tạo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Phát huy và xây dựng  thương hiệu chất lượng giáo dục đào tạo, văn hóa của Nhà trường xứng đáng với vai trò của trường Đại học đầu tiên trên trên Đất mỏ Quảng Ninh, vùng Đông bắc của Tổ quốc.
       Mục tiêu cụ thể: Có được những đổi mới  đầu tiên trong thực hiện Nghị quyết;  được đánh giá bằng hiệu quả giáo dục đào tạo một cách trung thực, khoa học tạo niềm tin và làm nền móng cho  công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo căn bản, toàn diện từng bước thắng lợi.
 
II.   Nhiệm vụ và giải pháp  
1.     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
       Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Chính quyền đối với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo (GDĐT); xác định trách nhiệm và quyền lợi mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC  toàn trường trong việc đổi mới giáo dục đào tạo của Nhà trường cùng sự đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo cả nước; nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên về vai trò quyết định chất lượng GDĐT của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
  Trước tiên là thu thập, cung cấp thông tin, tổ chức thảo luận làm rõ và tạo sự thống nhất nhận thức về mục tiêu  xây dựng môi trường giáo dục đào tạo phù hợp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phát huy và xây dựng  thương hiệu chất lượng, văn hóa giáo dục đào tạo  của Nhà trường. Quán triệt các nguyên tắc cơ bản đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng văn hóa về chất lượng trong Nhà trường; phát hiện các điểm yếu trong giáo dục đào tạo hiện tại của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị và trong toàn trường làm sáng tỏ sự bức thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo ngay theo tinh thần nghị quyết.
 
2. Xây dựng và ban hành những tiêu chí dùng đánh giá hiệu quả thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường trong  đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết ngay sau khi chương trình hành động được ban hành.
 
3. Xác định những nội dung trọng tâm, ưu tiên  trong thực hiện nhiệm vụ chính trị “ đổi mới giáo dục đào tạo” được giao cho Chính quyền thực hiện; đó là:
3.1 Công tác cán bộ: Thực hiện tốt bồi dưỡng sau quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015 – 2020; xây dựng phương án bố trí sử dụng, bồi dưỡng giảng viên đầu đàn ở các lĩnh vực chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học.
3.2 Đánh giá và bổ sung xây dựng các điều kiện tiếp tục cho đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết; trước tiên là:
- Xây dựng lộ trình đổi mới nội dung đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn sản xuất , nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nghề nghiệp trong xã hội;  Phát triển tiềm năng nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động trong cộng đồng và  khả năng lập nghiệp của người học.
- Đầu tư kịp thời trang thiết bị, vật tư cần thiết cho các phòng thực hành, thí nghiệm. Tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở dùng chung như: Thư viện điện tử,  phòng thí nghiệm trọng điểm.  
- Tiếp tục hoàn thiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ hợp lý, hiệu quả trong điều kiện thực tế của Nhà trường.
3.3 Xây dựng lộ trình cho tuyển sinh sau đại học; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đào tạo sẵn sàng theo lộ trình ban hành. Tiếp tục công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức đào tạo giai đoạn đầu tại cơ cở Minh thành an toàn, hiệu quả.
3.4  Xây dựng được mô hình quản lý, giáo dục học sinh sinh viên phù hợp. Phối hợp đồng bộ giữa phòng nghiệp vụ Công tác sinh viên với Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên và các đoàn thể khác trong giáo dục học sinh sinh viên.
3.5 Ban hành lộ trình từng bước xây dựng môi trường giáo dục đào tạo, đáp ứng mục tiêu  xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết. Tổ chức đánh giá hiệu quả  của giáo dục đào tạo đại học .
                            
III.     Tổ chức thực hiện
        1. Đảng ủy Nhà trường xây dựng các tiêu chí đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện chương trình. Tổ chức sơ kết hoạt động theo Quý nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời cho việc tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động này.
 
2. Chính quyền chủ động lập chương trình, đề án chi tiết thực hiện nhiệm vụ chính trị “ đổi mới giáo dục đào tạo” và tổ chức triển khai thực hiện ; định kì báo cáo kết quả thực hiện trong BCH Đảng bộ. Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội CCB, Hội SV Nhà trường chủ động  tổ chức các hoạt động theo mục tiêu và  phối hợp cùng Chính quyền thực hiện chương trình hành động.
 
         3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chủ trì giám sát,  kiểm tra việc thực hiện chương trình và báo cáo kịp thời ban Thường vụ Đảng ủy. Chủ động lãnh đạo, phối hợp toàn hệ thống kiểm tra giám sát của chính quyền các đoàn thể thực hiện chương trình.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn