Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chương trình số 94-CTR/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014

Thứ tư - 12/03/2014 23:54
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chương trình số 94-CTr/ĐU ngày 07/01/2014 của Đảng ủy Than Quảng Ninh thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Đảng uỷ Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và học sinh, sinh viên (HSSV), gắn với việc thực hiện chủ đề học tập xuyên suốt toàn khóa đó là “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
          Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, HSSV.
          Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và HSSV tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương kịp thời những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
- Triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, quần chúng và HSSV; quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chương trình số 94-CTr/ĐU ngày 07/01/2014 của Đảng ủy Than Quảng Ninh coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các chi bộ, là trách nhiệm và hành động tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ, quần chúng và HSSV Nhà trường.
- Các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện, kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn liền với việc thực hiện các Nghị quyết Đảng ủy Trường. Đối với HSSV, gắn với việc đánh giá điểm rèn luyện hằng năm, phong trào “Sinh viên 5 Tốt” và các phong trào, cuộc vận động khác của Đoàn, Hội.
- Trong học tập, mỗi đảng viên, cán bộ quần chúng và HSSV liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo cáo trước chi bộ, đơn vị. Cuối năm, mỗi đảng viên, cán bộ, quần chúng và HSSV tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ, đơn vị.  
II. NỘI  DUNG THỰC HIỆN
1. Các chi bộ, đơn vị, đoàn thể quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và HSSV các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói, hứa mà không làm”; xây dựng lối sống thắng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện trong tháng 3/2014
 2. Từng đảng viên, cán bộ, quần chúng và HSSV tuỳ theo nhiệm vụ, vị trí công tác (cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên phục vụ, HSSV), dựa vào các nội dung cơ bản, chủ yếu của chuẩn mực đạo đức dưới đây; tự xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện theo chuẩn mực đạo đức cụ thể của cá nhân phù hợp với đạo đức nghề nghiệp để phấn đấu, rèn luyện. Các nội dung cơ bản, chủ yếu của chuẩn mực đạo đức:
  a. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc.
c. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
d. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.
e. Đoàn kết, nhân ái.
f. Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập.
Riêng đảng viên nghiêm túc thực hiện “ Những điều đảng viên không được làm”
Thực hiện trong tháng 3/2014
3. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và HSSV học tập chuyên đề và thảo luận, xây dựng nội dung phấn đấu thực hiện cho tập thể và cá nhân. Tổ chức thảo luận trong các buổi sinh hoạt, hội nghị để xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; chú ý tính liên tục, kế thừa các biện pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.Thực hiện từ tháng 4/2014
4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của đảng bộ, chi bộ và các tổ chức đoàn thể gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đảng bộ Nhà trường.
- Chi lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết thật tốt những vấn đề tư tưởng, đạo đức lối sống gây bức xúc trong đơn vị.
- Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân tích chất lượng đảng viên và Đảng bộ, Chi bộ. Thực hiện từ tháng 4/2014
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên.
- Đảng uỷ chỉ đạo việc giảng dạy, thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh sinh viên.
- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một chuyên đề trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá, đầu năm toàn trường. Thực hiện từ tháng 8/2014(đầu năm học mới)
6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đảng uỷ chỉ đạo Đoàn trường, Hội sinh viên trường và các cấp Đoàn, Hội xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các nội dung giáo dục này thông qua các chương trình hoạt động, sinh hoạt tập thể với các hình thức phong phú, thiết thực thể thu hút thanh niên, HSSV tham gia, tạo thành một phong trào rộng lớn của thanh niên, HSSV Nhà trường học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức phát động phong trào đoàn viên, HSSV làm theo tấm gương đạo đức của Bác, với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu và đặc điểm ngành nghề đào tạo của Trường, có sơ kết, tổng kết với các mục tiêu, kết quả cụ thể. Coi đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong các nội dung hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Thực hiện từ tháng 4/2014
7. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn về tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lớn trong năm của cấp trên, Đảng uỷ Trường chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống website, Bản tin “nội bộ”, hệ thống bảng tin… của Nhà trường. Thực hiện từ tháng 4/2014
8. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ tháng 12/2014 đến tháng 1/2015
III.  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1-  Ban Tuyên giáo Đảng  uỷ:
 - Tham mưu cho Đảng uỷ Trường xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2014.
- Tham mưu cho Đảng uỷ Trường tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Hướng dẫn của cấp trên. Giới thiệu tài liệu phục vụ cho sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
- Phối hợp văn phòng đảng ủy, phòng Công tác HSSV với các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường: Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tổ chức các hình thức tuyền truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và HSSV toàn trường bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp; Ban Biên tập Website và Ban Biên tập Bản tin nội bộ mở chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu các bài viết, lời dạy của Bác, các tập thể, cá nhân điển hình tích cực tham gia việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
2- Các Chi bộ căn cứ Kế hoạch của Đảng uỷ tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho đảng viên đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện hằng năm; chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia đầy đủ.
3- Tổ chức Đảng uỷ, Phòng TC- CB tham mưu xây dựng và triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ -công chức - viên chức trong Nhà trường.
4- Chọn đơn vị điểm: Đảng uỷ Trường chọn Chi bộ LLCT, TCCB, CKĐL, CTHSSV làm điểm cho việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014.
5. Kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2014: UBKT Đảng ủy tham mưu giúp Ban chấp hành đảng bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 25- KH/ĐU ngày 22/9/2011 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
6- Tài liệu học tập chuyên đề do đảng ủy cấp trên cung cấp./.
 
                                                                                           T/M. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:                                                                                             BÍ THƯ
- Đảng ủy Than QN- Ban TG (để b/c);                                                   (đã ký)   
- Đảng ủy Nhà trường (để b/c);                                                                                                 
- Các Chi bộ;
- Lưu VPĐU, Ban TG.
                                                                                           
                                                                                                       Hoàng Văn Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn