Quy trình bổ nhiệm, thay đổi cố vấn học tập

Bước 1: Khi có nhu cầu bổ nhiệm CVHT, thay đổi CVHT của lớp sinh viên (do CVHT nghỉ phép, nghỉ thai sản, công tác ngoài trường, trong thời gian từ 6 tháng trở lên,...), Khoa gửi công văn đề nghị bổ nhiệm, thay thế CVHT về Phòng Công tác Học sinh sinh viên .
Bước 2: Phòng Công tác Học sinh sinh viên tiếp nhận, xử lý và trình Ban Giám hiệu ra quyết định bổ nhiệm, thay thế CVHT. Thời gian xử lý: chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận công văn của Khoa.
Bước 3: Phòng Công tác Học sinh sinh viên thông báo quyết định bổ nhiệm, thay thể CVHT đã được Ban Giám hiệu phê duyệt đến Khoa, các đơn vị và cá nhân liên quan.
Ghi chú: 
Đối với trường hợp bố trí CVHT cho các lớp mới thành lập (khóa mới, lớp theo chuyên ngành,...) Phòng Công tác Học sinh sinh viên sẽ có thông báo đến các Khoa để bố trí nhân sự CVHT cho từng lớp. 
Thời gian thực hiện nhiệm vụ CVHT theo thời gian thiết kế của chương trình đào tạo. Khi hết thời gian thiết kế của chương trình đào tạo; Khi hết thời gian của chương trình đào tạo, các Quyết định này sẽ hết hiệu lực.
 

  Ý kiến bạn đọc