Quy trình về việc họp lớp và nộp biên bản họp lớp

Theo quy định CVHT họp lớp sinh hoạt tối thiểu một tháng một lần trong thời gian các kỳ học chính (Có thể không họp khi sinh viên nghỉ ôn thi, sinh viên cuối khóa đi thực tập ngoài trường), CVHT có thể triệu tập họp lớp bất thường nếu cần thiết.
- Hình thức: Họp tập trung
- Thời gian: Thứ hai tuần kế tiếp sau khi họp giao ban trường, thời gian họp: 2 tiết cuối của ca học sáng và chiều (Có thông báo cụ thể của Nhà trường).
- Địa điểm: Theo sắp xếp phòng họp đầu năm nhà trường bố trí
- Nội dung họp lớp: Ngoài phần phòng công  tác Học sinh sinh viên đăng tải trên website của nhà trường về nội dung triển khai đến sinh viên hàng tháng, CVHT triển khai các nội dung cần thiết, tư vấn các vấn đề mà sinh viên quan tâm...
Bước 1: CVHT thông báo cho cán sự lớp, sinh viên về lịch, địa điểm họp lớp (ĐT, email lớp, fanpage lớp....);
Bước 2: CVHT, lớp trưởng tiến hành tổ chức họp lớp, đề cử thư ký ghi lại biên bản cuộc họp về diễn biến, nội dung, số lượng sinh viên tham gia....
Bước 3: CVHT nộp ký vào biên bản họp lớp và chuyển về phòng Công tác học sinh sinh viên( biên bản được lập làm 2 bản, CVHT một bản và phòng Công tác Học sinh sinh viên một bản), thời gian nộp chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày tổ chức họp lớp.
Ghi chú: Để thuận tiện, CVHT có thể làm đơn đề nghị thay đổi địa điềm họp lớp.
 

  Ý kiến bạn đọc