Quy trình hướng dẫn sinh viên bảo lưu kết quả học tập

Quy trình hướng dẫn sinh viên Bảo lưu kết quả học tập.
I. QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN
Bước 1: Sinh viên viết đơn xin Bảo lưu Kết quả học tập (Chỉ được bảo lưu khi ít nhất đã hoàn thành 01 kỳ học và có kết quả đạt tiêu chuẩn);
Bước 2: Thực hiện huỷ đăng ký học (nếu sinh viên đã đăng ký học ở kỳ hoạc tiếp theo) và Thanh toán Công nợ (nếu có);
Bước 3: Nộp đơn, bản thanh toán Công nợ cùng minh chứng kèm theo tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên.
Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ và trình ký Giám hiệu ký Quyết định.
II. BIỂU MẪU
  1. Đơn xin Bảo lưu Kết quả học tập;/uploads/covanhoctap/don-bao-luu.doc
  2. Bảng thanh toán. /uploads/covanhoctap/bang-thanh-toan.doc

  Ý kiến bạn đọc