Ngành Kỹ thuật mỏ lộ thiên

Tên chương trình:           Kỹ thuật mỏ lộ thiên
Trình độ đào tạo  :           Đại học
Ngành đào tạo      :           Kỹ thuật mỏ (Surface mining engineering )
Mã ngành              :           52520601
 Loại hình đào tạo:           Chính quy       
 
1.      Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Kỹ sư Công nghệ khai thác mỏ - ngành Kỹ thuật Mỏ trình độ đại học có kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp;
        - Vận dụng kiến thức địa chất mỏ, các tính chất cơ học và lý học của đá nhằm lập các giải pháp công nghệ phù hợp;
          - Liên kết các kiến thức cơ-điện mỏ phục vụ việc lựa chọn, tổ chức, thực hiện các quá trình sản xuất;
        - Kết nối các quá trình sản xuất: làm tơi đất đá, xúc bốc, vận tải, thải đá nhằm khai thác khoáng sản rắn khác nhau, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khoáng sàng;
        - Phân tích quy trình công nghệ để lựa chọn phương án khai thác hợp lý, đảm bảo tận thu khoáng sản; kỹ thuật-kinh tế; an toàn; bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.
2. Nội dung chương trình
TT
HỌC PHẦN
HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54 52 2
2.1.1   Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10    
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác- Lênin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 02CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội – Nhân văn 8    
2.1.2.1   Phần bắt buộc      
4 02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5 02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2    
2.1.2.2   Phần tự chọn (chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4  
6 02KHXH101 Nhập môn lôgic học 2 2  
7 02KHXH102 Nhập môn xã hội học 2 2  
8 02KHXH103 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2  
9 02KHXH104 Tâm lý học đại cương 2 2  
10 02KHXH105 Văn hóa kinh doanh 2 2  
2.1.3   Ngoại ngữ (kể cả tiếng anh chuyên ngành) 11 11  
11 02TANH101 Tiếng anh cơ bản 1 4 4 0
12 02TANH102 Tiếng anh cơ bản 2 4 4 0
13 02TANH341 Tiếng anh chuyên ngành 3 3 0
2.1.4   Toán học - Tin học - KHTN - Môi trường 25 23 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 21 19 2
14 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
15 02TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
16 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
17 02HOAHOC101 Hóa học đại cương 2 2 0
18 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
19 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
20 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 3 0
2.1.4.2   Phần tự chọn(chọn 2 trong 4 học phần sau) 4 4  
21.1 02TOAN220 Xác suất thống kê 2 2 0
21.2 02TOAN231 Quy hoạch tuyến tính 2 2 0
22.1 02TINHOC202 Tin học văn phòng 2 2 0
22.2 02DIACHAT202 Đại cương về trái đất 2 2 0
23 02THEDUC101 Giáo dục thể chất 3    
24   Giáo dục quốc phòng 165tiết    
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 91 66 25
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 28 25 3
25 02KYTHUAT100 Hình họa – vẽ kỹ thuật 3 3 0
26 02KYTHUAT101 Cơ lý thuyết 2 2 0
27 02KYTHUAT102 Sức bền vật liệu 2 2 0
28 02MAYMO102 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 2 0
29 02dientu102 Kỹ thuật điện – điện tử 3 2 1
30 02COKHI101 Thủy lực - Máy thủy khí 3 3 0
31 02DIEN191 Điện khí hóa xí nghiệp 2 2 0
32 02TRACDIA201 Trắc địa mỏ 3 2 1
33 02DIACHAT210 Địa chất mỏ 3 2 1
34 02XDUNG200 Cơ lý đá 2 2 0
35 02QTRI212 Quản trị kinh doanh 3 3 0
2.2.2   Kiến thức ngành 56 41 15
    Phần bắt buộc 52 37 15
2.2.2.1   Kiến thức chung của ngành 26 21 5
36 02HAMLO310 Vận tải mỏ 3 3 0
37 02LOTHIEN330 Khoan nổ mìn 3 3 0
38 02LOTHIEN320 Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên 4 3 1
39 02LOTHIEN310 Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên 4 3 1
40 02HAMLO310 Mở vỉa và khai thác hầm lò 4 3 1
41 02HAMLO311 Công nghệ khai thác hầm lò 3 3 0
42 02HAMLO330 Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ 3 2 1
43 02tinhoc340 Tin học ứng dụng chuyên ngành 2 1 1
2.2.2.1   Kiến thức chuyên ngành khai thác lộ thiên 26 16 10
44 02LOTHIEN431 Ổn định bờ mỏ 2 2 0
45 02LOTHIEN422 Khai thác quặng lộ thiên 2 2 0
46 02LOTHIEN423 Khai thác vật liệu xây dựng lộ thiên 2 2 0
47 02cokhi411 Thiết bị mỏ lộ thiên 3 3 0
48 02LOTHIEN440 Kỹ thuật an toàn mỏ lộ thiên 3 3 0
49 02LOTHIEN450 Thực tập các quá trình sản xuất 4 0 4
50 02LOTHIEN451 Thực tập chỉ huy sản xuất + tốt nghiệp 4 0 4
51 02LOTHIEN452 Thực tập kỹ thuật viên 2 0 2
52   Kiến thức bổ trợ 4 4 0
52.1 02diachat320 Địa chất công trình - thủy văn 2 2 0
52.2 02LOTHIEN411 Thiết kế đường ô tô 2 2 0
    Phần tự chọn(chọn 2 trong 4  học phần sau) 4 4 0
53 02LOTHIEN424 Khai thác sức nước 2 2 0
54 02LOTHIEN425 Trung hòa và điều tiết  chất lượng K.Sản trong quá trình  khai thác 2 2 0
55 02tkhoang410 Cơ sở tuyển khoáng 2 2 0
56 02LOTHIEN426 Kỹ năng điều hành và chỉ huy sản xuất 2 2 0
57 02LOTHIEN460 Khóa luận tốt nghiệp (đồ án tốt nghiệp) 7 0 7
TỔNG TOÀN KHÓA (TÍN CHỈ) 145 118 27

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Kỹ thuật mỏ lộ thiên