Ngành Công nghệ Cơ điện mỏ

Tên chương trình :         Công nghệ Cơ điện mỏ
Trình độ đào tạo  :          Đại học
Ngành đào tạo      :         Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Electronic Engineering Technology)
Mã ngành             :         52510301
Hình thức đào tạo:          Chính quy          
1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ cơ điện trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp. Cụ thể là:
               Có trình độ, năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu học tập suốt đời. Có thể đảm nhận vị trí người chuyên trách trong lĩnh vực cơ điện như: thiết kế, triển khai xây dựng, điều hành, bảo trì,... trong ngành công nghiệp mỏ và trong các lĩnh vực công nghiệp khác. Có khả năng giao tiếp và làm việc có hiệu quả theo nhóm.
Sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc tại các phân xưởng cơ điện, phòng cơ điện, trạm biến áp, các khai trường khai thác hầm lò và lộ thiên hoặc cơ sở sản xuất chế tạo, vận hành, sửa chữa các thiết bị cơ điện của Công ty xí nghiệp khác.
2. Nội dung chương trình
STT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1   KiẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54 52 2
2.1.1   Lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 02CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội- Nhân văn 8 8 0
    Phần bắt buộc 4 4 0
4 02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5 02KHXH103 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 0
6   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0
6 02KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
7 02KHXH102 Nhập môn xã hội học 2 2 0
8 02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2 2 0
9 02KHXH104 Tâm lý đại cương 2 2 0
10 02KHXH105 Văn hoá kinh doanh 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả tiếng anh chuyên ngành) 11 11 0
11 02TANH101 Tiếng anh cơ bản 1 4 4 0
12 02TANH102 Tiếng anh cơ bản 2 4 4 0
13 02TANH346 Tiếng anh chuyên ngành 3 3 0
2.1.4   Toán – Tin học- Khoa học tự nhiên- Môi trường 25 23 2
14   Phần bắt buộc 21 19 2
15 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
16 02TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
17 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
18 02HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0
19 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
20 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
21 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 3 0
22   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần sau) 4 4 0
23 02TOAN220 Xác suất thống kê 2 2 0
24 02TOAN231 Quy hoạch tuyến tính 2 2 0
25 02TOAN230 Phương pháp tính 2 2 0
26 02DIALY210 Địa lý kinh tế 2 2 0
2.1.5 02THEDUC101 Giáo dục thể chất 3 3 0
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 165 tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 86 52 34
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 18 16 2
27 02DIENTU103 Giải tích mạch điện 5 4 1
28 02DIENTU211 Điện tử tương tự 2 2 0
29 02DIENTU330 Đo lường điện – điện tử 2 2 0
30 02KYTHUAT100 Hình hoạ- Vẽ kỹ thuật 3 2 1
31 02kthuat201 Cơ lý thuyết 2 2 0
32 02kthuat202 Sức bền vật liệu 2 2 0
33 02maymo200 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 56 36 20
    Phần bắt buộc 52 32 20
34 02hamlo324 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 2 2 0
35 02lothien321 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên 2 2 0
36 02cokhi320 Máy khai thác mỏ 4 4 0
37 02maymo380 Thực tập cơ máy 3 0 3
38 02dien321 Máy điện 3 3 0
39 02tdhoa311 Truyền động điện 3 3 0
40 02dien383 Thực hành máy điện- truyền động điện 2 0 2
41 02dien352  Thiết bị điện mỏ 3 3 0
42 02dien327 Thiết kế máy điện- thiết bị điện mỏ 2 0 2
43 02cokhi330 Truyền động thuỷ lực 3 2 1
44 02dien312 Cung cấp điện mỏ, ĐA cung cấp điện mỏ 4 3 1
45 02dien342 An toàn điện 2 2 0
46 02hamlo310 Vận tải mỏ 2 2 0
47 02cokhi351 Bơm ép quạt 2 2 0
48 02dien346 Bảo vệ rơle trong hệ thống điện mỏ 3 2 1
49 02tdhoa382 Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ 3 2 1
50 02cokhi481 Thực tập cơ khí 2 0 2
51 02dien485 Thực tập máy điện 3 0 3
52 02dien484 Thực tập thiết bị điện 3 0 3
53   Tham quan xí nghiệp 1 0 1
    Phần tự chọn (Chọn 2 trong 8  học phần sau) 4 4 0
54 02laptrinh401 Kỹ thuật lập trình 2 1 1
55 02dien471 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD) 2 1 1
56 02dientu460 Kỹ thuật truyền số liệu 2 2 0
57 02dien462 Vận hành hệ thống điện 2 2 0
58 02dien415 Nhà máy điện và trạm biến áp 2 2 0
59 02dientu441 Kỹ thuật số 2 2 0
60 02dientu421 Điện tử số 2 2 0
61 02dien450 Công nghệ chế tạo máy điện, thiết bị điện 2 0 2
62 02cokhi460 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5
63 02cokhi461 Khoá luận tốt nghiệp 7 0 7
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 140 104 36

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Cơ điện mỏ