Ngành Kỹ thuật mỏ hầm lò

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 
Tên chương trình:          Kỹ thuật mỏ hầm lò
Trình độ đào tạo :          Đại học
 Ngành đào tạo    :          Kỹ thuật Mỏ (Mining engineering)
Mã ngành             :         52520601
Loại hình đào tạo:          Chính quy          
1.      Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Kỹ sư  ngành Kỹ thuật Mỏ chuyên ngành khai thác mỏ hầm lò trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về hoa học cơ bản, khoa học tự nhiên và cơ sở chuyên ngành nhằm đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có kiến thức về quan trị doanh nghiệp để điều hành sản xuất trong doanh nghiệp mỏ.
- Có kiến thức chuyên sâu trong ngành kỹ thuật khai thác hầm lò.
         - Vận dụng kiến thức cơ bản của công nghệ khai thác lộ thiên trong khai thác các mỏ nhỏ và các lộ vỉa.
- Có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập bằng 2 trong cùng khối ngành.
2. Nội dung chương trình
STT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54 52 2
2.1.1   Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10    
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác- Lênin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 02CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội – Nhân văn 8    
2.1.2.1   Phần bắt buộc      
4 02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5 02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2    
2.1.2.2   Phần tự chọn (chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4  
6 02KHXH101 Nhập môn lôgic học 2 2  
7 02KHXH102 Nhập môn xã hội học 2 2  
8 02KHXH103 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2  
9 02KHXH104 Tâm lý đại cương 2 2  
10 02KHXH105 Văn hóa kinh doanh 2 2  
2.1.3   Ngoại ngữ (kể cả tiếng anh chuyên ngành) 11 11  
11 02TANH101 Tiếng anh cơ bản 1 4 4 0
12 02TANH102 Tiếng anh cơ bản 2 4 4 0
13 02TANH340 Tiếng anh chuyên ngành 3 3 0
2.1.4   Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường 25 23 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 21 19 2
14 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
15 02TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
16 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
17 02HOAHOC101 Hóa học đại cương 2 2 0
18 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
19 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
20 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 3 0
2.1.4.2   Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần sau) 4 4  
21 02TOAN220 Xác suất thống kê 2 2 0
22 02TOAN231 Quy hoạch tuyến tính 2 2 0
23 02TINHOC202 Tin học văn phòng 2 2 0
24 02DIACHAT202 Đại cương về trái đất 2 2 0
25 02THEDUC101 Giáo dục thể chất 3    
26   Giáo dục quốc phòng 165tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 91 57 34
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 28 25 3
27 02KTHUAT100 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 3 3 0
28 02KTHUAT101 Cơ lý thuyết 2 2 0
29 02KTHUAT102 Sức bền vật liệu 2 2 0
30 02MAYMO100 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 2 0
31 02DIENTU302 Kỹ thuật điện – điện tử 3 2 1
32 02COKHI401 Thủy lực - Máy thủy khí 3 3 0
33 02DIEN391 Điện khí hóa xí nghiệp 2 2 0
34 02TRACDIA101 Trắc địa mỏ 3 2 1
35 02DIACHAT Địa chất mỏ 3 2 1
36 02xdung300 Cơ lý đá 2 2 0
37 02quantri101 Quản trị kinh doanh 3 3 0
2.2.2   Kiến thức ngành 56 32 24
    Phần bắt buộc 54 30 24
2.2.2.1   Kiến thức chung của ngành 26 21 5
38 02hamlo301 Vận tải mỏ 3 3 0
39 02lothien330 Khoan nổ mìn 3 3 0
40 02lothien320 Các quá trình sản xuất mỏ lộ thiên 4 3 1
41 02lothien310 Quy trình công nghệ và thiết kế mỏ lộ thiên 4 3 1
42 02hamlo320 Mở vỉa và khai thác hầm lò 4 3 1
43 02hamlo321 Công nghệ khai thác hầm lò 3 3 0
44 02hamlo330 Kỹ thuật thông gió và thoát nước mỏ 3 2 1
45 02tinhoc340 Tin học ứng dụng chuyên ngành 2 1 1
2.2.2.1   Kiến thức chuyên ngành khai thác hầm lò 28 9 19
46 02xaydung410 Đào chống lò + VLCNM 4 3 1
47 02hamlo422 Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò 2 2 0
48 02cokhi401 Thiết bị mỏ hầm lò 2 2 0
49 02hamlo440 An toàn mỏ hầm lò 2 2 0
50 02hamlo460 Thực tập sản xuất ở lò chuẩn bị 5 0 5
51 02hamlo461 Thực tập sản xuất ở lò chợ 7 0 7
52 02hamlo462 Thực tập kỹ thuật viên 2 0 2
53 02hamlo463 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4
    Phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau) 2 2 0
54 02xdung411 Mặt bằng sân công nghiệp 2 2 0
55 02hamlo423 Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò 2 2 0
56 02tkhoang410 Cơ sở tuyển khoáng 2 2 0
57 02lothien452 Thực tập kỹ thuật viên phòng kỹ thuật lộ liên 2 2 0
58 02lothien411 Thiết kế đường ôtô 2 2 0
59 02hamlo470 Khóa luận tốt nghiệp (đồ án tốt nghiệp) 7 0 7
TỔNG TOÀN KHÓA (TÍN CHỈ) 145 109 36

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Kỹ thuật mỏ hầm lò