Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử

Tên chương trình   :      Công nghệ Kỹ thuật điện tử
Trình độ đào tạo    :       Cao đẳng
Ngành đào tạo       :       Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
                            Electrical and Electronic Engineering Technology
Hình thức đào tạo :        Chính quy
           
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có hiểu biết về nguyên lý kỹ thuật điện, điện tử cơ bản, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu vào lĩnh vực công nghiệp và dân dụng để đảm đương công việc của người kỹ thuật viên cao đẳng kỹ thuật điện- điện tử.
Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên cao đẳng ngành công nghệ điện - điện tử có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở sản xuất, chế tạo, vận hành, sửa chữa các thiết bị điện - điện tử  của các xí nghiệp, công ty; Có thể tiếp tục tham gia học ở bậc đại học và đào tạo trình độ cao hơn nữa.
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
STT  
MÃ HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

TS LT TH
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 42    
2.1.1   Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 9 1
1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 5 4 1
2 01CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 01CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội- nhân văn 6 6 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 2 0
4 01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn 1 : Chọn 2 học phần trong 5 học phần dưới đây 4 4 0
5 01KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
6 01KINHTE220 Kinh tế học đại cương 2 2 0
7 01KHXH104 Văn hóa kinh doanh 2 2 0
8 01KHXH102 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0
9 01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ 6 6 0
10 01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0
11 01TANH1357 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử 2 2 0
2.1.4   Toán – Tin học- Khoa học tự nhiên- Công nghệ- Môi trường 18 16 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2
12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1
15 01HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0
16 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
2.1.4.2   Phần tự chọn 2: Chọn 2 học phần trong 5 học phần dưới đây 4 4 0
17 01TOAN111 Phương pháp tính 2 2 0
18 01TOAN110 Xác xuất thống kê 2 2 0
19 01TOAN112 Qui hoạch tuyến tính 2 2 0
20 01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2 0
21 01maytinh146 Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2 2 0
2.1.5 01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 0 2
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 68    
2.2.1.   Kiến thức cơ sở 14 9 5
22 01DIENTU104 Giải tích mạch điện  4 3 1
23 01KTHUAT100 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 3 3 0
24 01DIENTU211 Điện tử t­ương tự - điện tử số 2 2 0
25 01DIENTU131 Đo l­ường điện- điện tử 2 2  
26 01DIENTU232 Thực hành đo lư­ờng - điện tử (tt - số) 3 0 3
2.2.2   Kiến thức ngành 54    
2.2.2.1   Phần bắt buộc 29    
27 01dien331 An toàn điện 1 1 0
28 01dientu206 Vật liệu điện- điện tử 2 2  
29 01dientu240 Kỹ thuật xung - số 3 2 1
30 01dientu222 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 2 2  
31 01dientu380 Đồ án học phần 1   1
32 01tdhoa224 Hệ thống điều khiển tự động 2 2  
33 01dien221 Máy điện 2 1 1
34 01tdhoa213 Truyền động điện 2 1 1
35 01tdhoa240 Điện tử công suất 2 2  
36 01tdhoa331 Vi xử lý 3 2 1
37 01tdhoa332 Vi điều khiển 3 2 1
38 01dien333 Tự động hoá và bảo vệ rơ le 3 2 1
39 01laptrinh302 §iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC 3 2 1
2.3   SINH VIÊN CÓ THỂ CHỌN THEO 1 TRONG 2 HƯỚNG SAU:      
A   Hướng công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Công nghiệp 15    
    Phần bắt buộc 9    
40 01dientu350 Kỹ thuật Audio và Video (tư­ơng tự - số) 2 2  
41 01dientu212 CAD trong điện tử 2 1 1
42 01dientu251 Kỹ thuật mạch điện tử - Đồ án thiết kế 3 2 1
43 01dientu313 Thiết kế mạch tích hợp tương tự - số 2   2
    Phần tự chọn (Chọn 3 trong các học phần) 6 5 1
44 01dien315 Nhà máy điện và trạm biến áp 2 2 0
45 01dien319 Giải tích và mô phỏng trên máy tính 2 2  
46 01dien312 Mạng và cung cấp điện 2 1 1
47 01dien360 Vận hành hệ thống điện 2 2  
48 01tdhoa314 Điều khiển tự động truyền động điện 2 2  
49 01maytinh312 Kỹ thuật máy tính và ghép nối 2 1 1
50 01dientu352 Kỹ thuật mạch điện tử 2 2  
51 01dientu353 Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử 2 2  
52 01dientu361 Kỹ thuật truyền số liệu 2 2 0
53 01tdhoa350 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 2 2  
54 01dientu370 Rô bôt công nghiệp 2 2  
55 01tdhoa314 Điều khiển tự động truyền động điện 2 2  
56 01tdhoa311 Kỹ thuật cảm biến 2 1 1
57 01maytinh311 Cấu trúc máy tính và giao diện 2 2  
B   Hướng công nghệ kỹ thuật điện - điện tử CN Mỏ 15    
    Phần bắt buộc 9    
58 01dien213 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện                    3 2 1
59 01tdhoa281 Tự động hóa quá trình sản xuất mỏ 2 1 1
60 01dien225 Thiết bị điện mỏ 2 2  
61 01hamlo322 Kỹ thuật mỏ- An toàn mỏ 2 2  
    Phần tự chọn (Chọn 3 trong các học phần) 6 5 1
62 01dien353 Công nghệ chế tạo máy điện - thiết bị điện mỏ 2 1 1
63 01hamlo310 Vận tải mỏ 2 2 0
64 01cokhi350 Bơm ép quạt 2 2 0
65 01dien336 Bảo vệ Rơle trong hệ thống điện mỏ 2 1 1
66 01cokhi332 Truyền động dầu ép và khí nén 2 2 0
67 01dien362 Vận hành hệ thống điện 2 2 0
68 01maytinh312 Kỹ thuật máy tính và ghép nối 2 1 1
69 01dientu362 Kỹ thuật truyền số liệu 2 2 0
70 01tdhoa351 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 2 2  
    Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp 10 0 10
71 01dientu381 Thực tập tốt nghiệp                          5 0 5
72 01dientu382 Khoá luận tốt nghiệp 5 0 5
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 110 82 28

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử  - Chuyên sâu theo hướng công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Công nghiệp3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử  - Chuyên sâu theo hướng công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Công nghiệp Mỏ