Ngành Công nghệ thông tin

Tên chương trình:     Tin ứng dụng
Ngành đào tạo     :     Tin ứng dụng
Mã ngành            :      51480202
Loại hình đào tạo:      Chính quy  

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên trở thành Kỹ thuật viên có khả năng thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho các nhu cầu khoa học, quản lý, hỗ trợ sản xuất; có khả năng tổ chức, quản lý và triển khai các dự án sản xuất phần mềm có quy mô từ  đơn giản đến phức tạp; quản trị các hệ thống thông tin hay các hệ thống mạng máy tính có quy mô vừa và nhỏ và sức khoẻ để làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.
Sinh viên hệ Cao đẳng ngành công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức với vai trò là các kỹ thuật viên phát triển phần mềm, kỹ thuật viên quản trị hệ thống công nghệ thông tin, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin…
2. Nội dung chương trình:
STT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN TÍN CHỈ  
TS LT TH  
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 38 36 2  
2.1.1   Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh 10 10    
1 01CHINHTRI101 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 5 5    
2 01CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2    
3 01CHINHTRI301 Đường lối cách mạng Việt Nam 3 3    
2.1.2   Khoa học xã hội – Nhân văn 4 4    
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 2    
4 01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2    
2.1.2.2   Phần tự chọn ( Chọn 2 tín chỉ trong số các học phần sau ) 2 2    
5 01khxh105 Kỹ năng giao tiếp và  thuyết trình 2 2    
6 01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2    
7 01KHXH101 Nhập môn lô gíc học 2 2    
2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả tiếng Anh chuyên ngành) 10 10    
8 01TANH101 Tiếng anh cơ bản  4 4    
9 01TANH163 Tiếng anh  chuyên ngành 1 2 2    
10 01TANH264 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 2    
11 01TANH265 Tiếng Anh chuyên ngành 3 2 2    
2.1.4   Toán học-Tin học-Khoa học tự nhiên 14 12 2  
2.1.4.1   Phần bắt buộc 12 10 2  
12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3    
13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3    
14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1  
15 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1  
2.1.4.2   Phần tự chọn ( Chọn 2 tín chỉ trong số các học phần sau ) 2 2 0  
16 01TOAN112 Quy hoạch tuyến tính 2 2    
17 01TOAN111 Phương pháp tính 2 2    
18 01maytinh104 Tin học văn phòng 2 1 1  
19 01TOAN110 Xác suất thống kê 2 2    
2.1.5 01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2   2  
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết   
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 72 43 29
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 27 20 7
2.2.1.1   Phần bắt buộc 24 18 6
20 01toan150 Toán rời rạc 3 3  
21 01maytinh113 Kiến trúc máy tính 3 2 1
22 01maytinh120 Kỹ thuật lập trình C 3 2 1
23 01maytinh201 Cơ sở dữ liệu 3 3  
24 01maytinh202 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 2 1
25 01maytinh214 Mạng máy tính và truyền thông 3 2 1
26 01maytinh215 Phân tích thiết kế hệ thống 3 2 1
27 01maytinh216 Bảo trì hệ thống 3 2 1
28 01maytinh230 Kỹ thuật đồ họa 3 2 1
2.2.2   Kiến thức ngành  36 23 13
2.2.2.1   Phần bắt buộc 24 15 9
29 01maytinh221 Lập trình hướng đối tượng (C++) 3 2 1
30 01maytinh241 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL server) 4 2 2
31 01maytinh222 Lập trình dotNET1 3 2 1
32 01maytinh323 Lập trình dotNET2 3 2 1
33 01maytinh324 Ngôn ngữ Java 3 2 1
34 01maytinh231 Thiết kế Web 3 2 1
35 01maytinh342 Quản trị mạng 2 1 1
36 01maytinh325 Lập trình  WEB (ASP.NET) 3 2 1
2.2.2.2   Phần tự chọn (Chọn 12  tín chỉ  từ các học phần sau) 12 8 4
37 01maytinh332 Thương mại điện tử 3 2 1
38 01maytinh350 Công nghệ XML 3 2 1
39 01maytinh340 An toàn và bảo mật thông tin 3 2 1
40 01maytinh343 An toàn mạng 3 2 1
41 01maytinh326 Lập trình mạng 3 2 1
42 01maytinh360 Hệ điều hành Unix/Linux 3 2 1
43 01maytinh351 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 2 1
44 01maytinh344 Hệ quản trị CSDL VisualFoxpro 3 2 1
45 01maytinh345 Hệ quản trị CSDL Oracle 3 2 1
46 01maytinh352 Phát triển phần mềm nguồn mở 3 2 1
47 01maytinh333 Đồ họa ứng dụng (PhotoShop, CorelDraw) 3 2 1
48 01maytinh334 Multimedia 3 2 1
49 01maytinh353 Công nghệ phần mềm 3 2 1
2.2.3   TTTN và làm khoá luận 9  0 9
50 01maytinh370 Thực tập tốt nghiệp 4   4
51 01maytinh371 Đồ án tốt nghiệp 5   5
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 110 79 31
               

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Tin ứng dụng