Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tên chương trình   :      Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Trình độ đào tạo    :       Đại học
Ngành đào tạo       :       Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
                                      Automatic and Control engineering technology
Mã ngành              :       52510303
Loại hình đào tạo  :       Chính quy
 
1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá trình độ đại học, nhằm trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hình thành năng lực:
- Ứng dụng các nguyên lý kỹ thuật để thiết kế qui trình công nghệ, tổ chức, quản lý quá trình gia công các hệ thống giám sát và điều khiển tự động trong công nghiệp.
- Vận hành, quản lý và xử lý sự cố các thiết bị và hệ thống tự động trong các xí nghiệp sản xuất, chế biến; trung tâm điều hành, dịch vụ, kinh doanh thiết bị tự động.
- Cải tiến, cập nhật hoá công nghệ tự động và biết sáng tạo ra việc làm cho cá nhân và tập thể.
- Sau khi tốt nghiệp, những kỹ sư Công nghệ Tự động có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu và có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
2. Nội dung chương trình
STT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

TS LT TH
    KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54 52 2
2.1.1   Lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 02CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội- Nhân văn 8 8 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 4 4 0
4 02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5 02KHXH103 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn 1 (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0
6 02KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
7 02KHXH102 Nhập môn xã hội học 2 2 0
8 02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2 2 0
9 02KHXH104 Tâm lý đại cương 2 2 0
10 02KHXH105 Văn hoá kinh doanh 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả tiếng anh chuyên ngành) 11 11 0
11 02TANH101 Tiếng anh cơ bản 1 4 4 0
12 02TANH102 Tiếng anh cơ bản 2 4 4 0
13 02TANh348 Tiếng anh chuyên ngành 3 3 0
2.1.4   Toán - Tin học- Khoa học tự nhiên- Môi trường 25 23 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 21 19 2
14 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
15 02TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
16 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
17 02HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0
18 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
19 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
20 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 3 0
2.1.4.2   Phần tự chọn  (Chọn 2 trong 4 học phần sau) 4 4 0
21 02TOAN220 Xác suất thống kê 2 2 0
22 02TOAN231 Quy hoạch tuyến tính 2 2 0
23 02TOAN231 Phương pháp tính 2 2 0
24 02DIAly210 Địa lý kinh tế 2 2 0
25 02KINHTE203 Kinh tế vi mô* 2 2 0
26 02KINHTE103 Kinh tế vĩ mô* 2 2 0
2.1.5   Giáo dục thể chất 3 3 0
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 165 tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 87    

2.2.1

 

Kiến thức cơ sở ngành 32 25 7
27 02DIENTU203 Giải tích mạch điện 5 4 1
28 02dien211 Điện tử tương tự 2 2 0
29 02dien220 Điện tử số 2 2 0
30 02dien230 Đo lường điện - điện tử 2 2 0
31 02dien231 Thực tập đo lường, điện, điện tử  4 0 4
32 02KYTHUAT100 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 3 2 1
33 02kthuat201 Cơ lý thuyết 2 2 0
34 02tdhoa200 Cơ sở tự động hoá 3 3 0
35 02tdhoa210 Kỹ thuật cảm biến 3 2 1
36 02maymo200 Nguyên lý máy - Chi tiết máy 2 2 0
37 02laptrinh201 Kỹ thuật lập trình 2 2 0
38 02dien442 An toàn điện 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 43 32 11
2.2.2.1   Phần bắt buộc      
39 02tdhoa312 Kỹ thuật điều khiển tự động 2 2 0
40 02dien321 Máy điện  3  3 0
41 02tdhoa311 Truyền động điện 3 3 0
42 02dien Thực máy điện - truyền động điện 3 0 3
43 02tdhoa320 Điều khiển quá trình, Đồ án điều khiển quá trình 3 2 1
44 02tdhoa421 Thực tập điều khiển quá trình 4 0 4
45 02tdhoa320 Vi xử lý-Vi điều khiển 3 2 1
46 02tdhoa340 Điện tử công suất 2 2 0
A   Kiến thức chuyên sâu của ngành theo hướng tự động hoá xí nghiệp công nghiệp 14 14 0
47 02tdhoa442 Trang bị điện và điện tử trên máy 2 2 0
48 02dientu370 Rô bốt công nghiệp 2 2 0
49 02dientu372 Thiết kế, chế tạo rô bốt công nghiệp 3 1 2
50 02dien326 Thiết bị điện 2 2 0
51 02dien392 Điện khí hoá xí nghiệp 2 2 0
52 02tdhoa350 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 3 3 0
B   Kiến thức chuyên sâu của ngành theo hướng tự động hoá xí nghiệp mỏ 13 13 0
53 02dien352 Thiết bị điện mỏ 2 2 0
54 02dien391 Điện khí hoá xí nghiệp mỏ 2 2 0
55 02tdhoa481 Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ 2 2 0
56 02tdhoa350 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu trong mỏ (SCADA) 3 3 0
57 02hamlo324 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 2 2 0
58 02lothien321 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên 2 2 0
2.2.2.2   Phần tự chọn (3) 6 6 0
59 02tdhoa461 Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia 3 3 0
60 02dientu462 Mạng truyền thông công nghiệp 3 3 0
61 02tdhoa483 Tự động hoá toà nhà 3 3 0
62 02cokhi431 Truyền động thuỷ lực và khí nén 3 3 0
63 02dien440 Kỹ thuật chiếu sáng 3 3 0
64 02tdhoa462 Lôgic mờ và mạng Nơron 3 3 0
65 02tdhoa451 Máy điều khiển theo chương trình số 3 3 0
66 02dientu460 Kỹ thuật truyền số liệu 3 3 0
67 02dien446 Bảo vệ rơle trong hệ thống điện mỏ 3 3 0
68 02dien443 An toàn mỏ 3 3 0
    Kiến thức ngành phụ: (17 tín chỉ cho ngành Quản trị kinh doanh) áp dụng với sinh viên không học các học phần tự chọn và làm đồ án tốt nghiệp      
    Phần bắt buộc 14 12 2
69 02luat410 Luật kinh tế 2 2 0
70 02tke402 Lý thuyết thống kê      3 2 1
71 02ketoan402 Nguyên lý kế toán 3 2 1
72 02quantri420 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 3 0
73 02quantri410 Quản trị kinh doanh thương mại và dịch vụ 3 3 0
    Phần tự chọn 3 2 1
74 02mkting401 Maket tinh căn bản 3 2 1
75 02quantri420 Quản trị văn phòng 3 2 1
76 02quantri421 Quản trị chi phí kinh doanh 3 2 1
77 02ketoan410 Kế toán tài chính 3 2 1
2.3   Thực tập và làm luận văn tốt nghiệp 12 0 12
78 02tdhoa490 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5
79 02tdhoa491 Khoá luận tốt nghiệp 7 0 7
    KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 141 109 32


3.1 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - Chuyên sâu theo hướng tự động hoá xí nghiệp công nghiệp3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - Chuyên sâu theo hướng tự động hoá xí nghiệp mỏ