Ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng

Tên chương trình :       Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng
Trình độ đào tạo  :        Đại học
Ngành đào tạo      :       Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
                                      (Electrical Electronic Engineering Technology)
Mã ngành             :        52510301         
Loại hình đào tạo :        Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
            Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bậc Đại học chuyên ngành Cơ điện tuyển khoáng người kỹ sư công nghệ có đủ phẩm chất chính trị, yêu nghề, có kiến thức tốt về chuyên ngành Cơ điện tuyển khoáng để đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực Cơ điện tuyển khoáng như: xây dựng quy trình vận hành công nghệ xưởng tuyển, lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị, lập quy trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong nhà máy tuyển, giám định chất lượng sản phẩm tuyển, tư vấn về vấn đề khai thác, chế biến khoáng sản, có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học, tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp người kỹ sư Cơ điện tuyển khoáng đảm nhiệm các công việc tại các Nhà máy Tuyển khoáng; các công trường, phân xưởng, các cơ sở sản xuất, chế biến khoáng sản, các cơ sở kinh doanh thiết bị tuyển, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Tuyển khoáng.
2. Nội dung chương trình:
TT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54 52 2
2.1.1   Lý luận Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
3 02CHINHTRI301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2.1.2   Khoa học xã hội và nhân văn 4 0 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 0 0
4  02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5  02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 0 0
6 02KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
7 02KHXH102 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 0
8 02KHXH103 Nhập môn xã hội học 2 2 0
9 02KHXH104 Tâm lý đại cương 2 2 0
10 02KHXH105 Văn hoá kinh doanh 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ 11 11 0
11 02TANH101 Tiếng Anh cơ bản 1 4 4 0
12 02TANH102 Tiếng Anh cơ bản 2 4 4 0
13 02TANH347 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 0
2.1.4   Toán học - Tin học - khoa học tự nhiên- Môi trường 25 23 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 21 19 2
14 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
15 02TOAN202 Toán  cao cấp 2 3 3 0
16 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
17 02HOAHOC101 Hóa đại cương 2 2 0
18 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
19 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
20 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 3 0
2.1.4.2   Phần tự chọn(Chọn 2 trong 4 học phần sau) 4 0 0
21 02TOAN220 Xác suất thống kê 2 2 0
22 02TOAN231 Phương pháp tính 2 2 0
23 02TINHOC202 Tin học văn phòng 2 2 0
24 02DIAly210 Địa lý kinh tế 2 2 0
25 02THEDUC101 Giáo dục thể chất 3 0 0
26   Giáo dục quốc phòng 165t    
2.2   KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 86 55 31
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 20 19 1
2.2.1.1   Phần bắt buộc 20 19 1
27 02KYTHUAT100 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 3 3 0
28 02KYTHUAT101 Cơ lý thuyết 2 2 0
29 02KYTHUAT102 Sức bền vật liệu 2 2 0
30 02dientu103 Giải tích mạch điện 5 4 1
31  02dientu110 Điện tử tương tự 2 2 0
32  02MAYMO102 Nguyên lý máy- chi tiết máy 2 2 0
33  02maymo202 Thuỷ lực - máy thuỷ khí trong nhà máy tuyển 2 2 0
34 02dientu332  Đo lường điện - điện tử 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 58 36 22
2.2.2.1   Phần bắt buộc 56 34 22
34   Truyền động điện 2 2 0
35 02tkhoang438  Máy tuyển khoáng 4 4 0
36   Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 2 1
37 02dien310  Cung cấp điện nhà máy tuyển+ đồ án 4 3 1
38 02dien322  Máy điện 2 2 0
39 02dien325  Thiết bị điện 3 3 0
40 02maymo320  Vận tải- kho chứa 2 2 0
41 02maymo480  Thực tập cơ máy 3 0 3
42 02dien483  Thực tập máy điện- Thiết bị điện 4 0 4
43 02tkhoang432 An toàn- Môi trường nhà máy tuyển 2 2 0
44 02dien320 Trang bị điện cho xưởng tuyển khoáng 2 2 0
45 02tinhoc360 Tin ứng dụng 2 1 1
46 02tkhoang364 Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 0 1
47 02tkhoang465   Thực tập sản xuất 4 0 4
48 02tkhoang466 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3
49 02tkhoang320 Chuẩn bị khoáng sản 3 3 0
50 02tkhoang343 Kỹ thuật tuyển 3 3 0
51 02tkhoang437 Lấy mẫu-Phân tích mẫu 3 3 0
52 02tkhoang342 Nghiệp vụ giám định khối lượng sản phẩm 2 2 0
53 02tkhoang467  Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 0 4
2.2.2.2   Phần tự chọn(Chọn một trong năm học phần sau) 2 2 0
54 02dien341  Bảo vệ rơ le 2 2 0
55 02maymo430  Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 2 0
56 02tkhoang412 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 2 0
57 02tkhoang440 Chế biến khoáng sản 2 2 0
58  02dien400 Vật liệu điện 2 2 0
59   Khoá luận tốt nghiệp 8 0 8
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ (TÍN CHỈ) 140 107 33

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng