Ngành Cơ điện mỏ

Tên chương trình:        Cơ điện mỏ
Trình độ đào tạo:          Cao đẳng
Ngành đào tạo:              Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
                           (Electrical Electronic Engineering Technology)
Mã ngành:                      52510301
Hình thức đào tạo:        Chính quy
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ cơ điện mỏ trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp. Cụ thể là:
- Có trình độ, năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu học tập suốt đời.
- Có thể đảm nhận vị trí người chuyên trách trong trách nhiệm về cơ điện như: thiết kế, triển khai xây dựng, điều hành, bảo trì,... trong ngành công nghiệp mỏ và trong các lĩnh vực công nghiệp khác. Có khả năng giao tiếp và làm việc có hiệu quả theo nhóm.
Sau khi tốt nghiệp, những kỹ thuật viên Công nghệ Cơ điện mỏ có thể đảm nhiệm các công việc tại các phân xưởng cơ điện, phòng cơ điện, trạm biến áp, các khai trường khai thác hầm lò và lộ thiên của Công ty trực thuộc tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hoặc cơ sở sản xuất chế tạo, vận hành, sửa chữa các thiết bị cơ điện của Công ty Xí nghiệp khác.
2. Nội dung chương trình.
STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ  
TS LT TH  
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 40 38 2  
2.1.1   Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng HCM 10 10 0  
1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 5 5 0  
2 01CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0  
3 01CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0  
2.1.2   Khoa học xã hội- nhân văn 6 6 0  
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 2 0  
4 01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0  
2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0  
5 01KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0  
6 01KHXH102 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0  
7 01KINHTE220 Kinh tế học đại cương 2 2 0  
8 01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2 0  
9 01KHXH104 Văn hoá kinh doanh        
2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả tiếng anh chuyên ngành) 6 6 0  
10 01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0  
11 01TANH358 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0  
2.1.4   Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường 18 16 2  
2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2  
12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0  
13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0  
14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1  
15 01HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0  
16 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1  
2.1.4.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0  
17 01TOAN110 Xác xuất thống kê 2 2 0  
18 01TOAN112 Qui hoạch tuyến tính 2 2 0  
19 01TOAN111 Phương pháp tính 2 2 0  
20 01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2 0  
21 01maytinh146 Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2 2 0  
2.1.5 01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 2 0  
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết  
2.2   KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 70 42 28
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 17 15 2
22 01dientu205 Giải tích mạch điện 4 3 1
23 01maymo203 Nguyên lý máy- chi tiết máy 2 2 0
24 01dientu231 Đo lường điện – điện tử 2 2 0
25 01KTHUAT100 Hình hoạ - vẽ kỹ thuật 3 2 1
26 01KTHUAT201 Cơ lý thuyết 2 2 0
27 01kthuat202 Sức bền vật liệu 2 2 0
28 01dientu210 Điện tử tương tự 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 43 27 16
2.2.2.1   Phần bắt buộc 39 25 14
29 01hamlo221 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 2 2 0
30 01lothien220 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên 2 2 0
31 01cokhi220 Máy khai thác mỏ 3 3 0
32 01maymo247 Thực tập cơ máy 3 0 3
33 01dien221 Máy điện 2 2 0
34 01tdhoa213 Truyền động điện 2 2 0
35 01dien223 Thực hành máy điện- truyền động điện 2 0 2
36 01dien252  Thiết bị điện mỏ 3 3 0
37 01cokhi230 Truyền động thuỷ lực 2 2 0
38 01dien313 Cung cấp điện mỏ, đồ án 4 3 1
39 01dien330 An toàn điện 2 2 0
40 01cokhi350 Bơm ép quạt 2 2 0
41 01tdhoa381 Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ 3 2 1
42 01dien357 Thực tập máy điện 3 0 3
43 01dien357 Thực tập thiết bị điện 3 0 3
44 01dien380 Tham quan xí nghiệp 1 0 1
2.2.2.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 8  học phần sau) 4 2 2
45 01laptrinh201 Kỹ thuật lập trình 2 1 1
46 01tdhoa301 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD) 2 1 1
47 01dien363 Vận hành hệ thống điện 2 2 0
48 01dien315 Nhà máy điện và trạm biến áp 2 2 0
49 01dientu341 Kỹ thuật số 2 2 0
50 01262 Kỹ thuật truyền số liệu 2 2 0
51 01dientu321 Điện tử số 2 2 0
52 01dien329 Công nghệ chế tạo máy điện, thiết bị điện 2 0 2
2.2.3   Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp 10 0 10
53 01cokhi360 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5
54 01cokhi361 Khoá luận tốt nghiệp 5 0 5
    KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 110 80 30

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Cơ điện mỏ