Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

Tên chương trình :             Kỹ thuật tuyển khoáng
Trình độ đào tạo  :             Đại học
Ngành đào tạo      :             Kỹ thuật tuyển khoáng (Mineral Engineering)
Mã ngành              :             52520607
Loại hình đào tạo :             Chính quy
 
1. Mục tiêu đào tạo
            Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật tuyển khoáng người kỹ sư công nghệ có đủ phẩm chất chính trị, yêu nghề, có kiến thức tốt về chuyên ngành tuyển khoáng để đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực tuyển khoáng như: vận hành quy trình công nghệ xưởng tuyển, thiết kế xưởng tuyển khoáng, vận hành thiết bị tuyển khoáng, điều chỉnh các chỉ tiêu công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất, giám định khối lượng, chất lượng sản phẩm tuyển, tư vấn về vấn đề khai thác, chế biến khoáng sản, có khả năng tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ, tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp.
2. Nội dung chương trình:
TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  54 52 2
2.1.1   Lý luận Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
3 02CHINHTRI301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2.1.2   Khoa học xã hội và nhân văn 8 8 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 4 4 0
4 02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5 02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0
6  02KHXH101 Nhập môn logic học 2 2 0
7  02KHXH103 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 0
8  02KHXH102 Nhập môn xã hội học 2 2 0
9  02KHXH104 Tâm lý học đại cương 2 2 0
10   Văn hoá kinh tế 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ 11 11 0
11 02TANH101 Tiếng Anh cơ bản 1 4 4 0
12 02TANH102 Tiếng Anh cơ bản 2 4 4 0
13   Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 0
2.1.4   Toán học - Tin học -Khoa học tự nhiên-Môi trường 25 23 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 21 19 2
14 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
15 02TOAN202 Toán cao cấp  2 3 3 0
16 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
17 02HOAHOC101 Hóa đại cương 2 2 0
18 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
19 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
20 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 3 0
2.1.4.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0
21 02TOAN220 Xác suất thống kê 2 2 0
22 02TOAN231 Phương pháp tính 2 2 0
23  02TINHOC202 Tin học văn phòng 2 2 0
24  02hoahoc210 Hoá hữu cơ 2 2 0
25  02hoahoc220 Hoá lý- hoá keo 2 2 0
26  02THEDUC101 Giáo dục thể chất 3    
27   Giáo dục quốc phòng 165 tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 86 59 27
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 30 23 1
2.2.1.1   Phần bắt buộc 30 23 1
28 02KYTHUAT100 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 3 3 0
29  02KYTHUAT101 Cơ lý thuyết 2 2 0
30 02KYTHUAT102 Sức bền vật liệu 2 2 0
31 02maymo310  Cung cấp nước và khí 2 2 0
32 02maymo310   Nguyên lý máy- Chi tiết máy 2 2 0
33 02dien290  Điện khí hóa xí nghiệp 3 3 0
34 02dientu201  Kỹ thuật điện - điện tử 2 2 0
35 02maymo201  Thuỷ lực 2 2 0
36 02hoahoc230  Hoá phân tích 3 2 1
37 02diachat101  Tinh thể khoáng vật- Khoáng sàng học 3 3 0
38 02tkhoang211  Cơ sở luyện kim 2 2 0
39 02kinhte210  Kinh tế tổ chức 2 2 0
40 02tkhoang312 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 2 0
2.2.2   Kiến thức  ngành 56 30 26
2.2.2.1   Phần bắt buộc 46 28 18
41 02tkhoang320 Chuẩn bị khoáng sản 3 3 0
42 02tkhoang321 Đồ án Chuẩn bị khoáng sản 1 0 1
43 02tkhoang330 Tuyển trọng lực 2 2 0
44 02tkhoang430  Đồ án tuyển trọng lực 1 0 1
45 02tkhoang432  An toàn - môi trường nhà máy tuyển 3 3 0
46 02tkhoang333  Tuyển từ - tuyển điện và các phương pháp tuyển đặc biệt khác 3 3 0
47 02tkhoang334  Tuyển nổi 2 2 0
48 02tkhoang435  Đồ án tuyển nổi 1 0 1
49 02tkhoang436  Máy tuyển khoáng 3 3 0
50 02tkhoang437  Lấy mẫu-Phân tích mẫu 3 3 0
51 02tinhoc350  Tin ứng dụng 2 1 1
52 02tkhoang450  Nghiên cứu tính khả tuyển 2 2 0
53 02tdh380  Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 3 0
54 02tkhoang351  Thiết kế xưởng tuyển khoáng 3 3 0
55 02tkhoang360  Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 0 1
56 02tkhoang361  Thực tập tổng hợp tuyển khoáng 6 0 6
57 02tkhoang462  Thực tập sản xuất 4 0 4
58 02tkhoang463  Thực tập tốt nghiệp 3 0 3
    Phần tự chọn (Chọn 1 trong 4 học phần sau) 2 2 0
59 02tkhoang340  Chế biến khoáng sản 2 2 0
60 02hamlo324  Kỹ thuật khai thác 2 2 0
61 02tkhoang341  Thuỷ luyện 2 2 0
62 02maymo320  Vận tải - kho chứa 2 2 0
63 02tkhoang342  Nghiệp vụ giám định khối lượng sản phẩm 2 2 0
64   Khoá luận tốt nghiệp 8 0 8
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 140 111 29

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng