Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

Tên chương trình:     Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
Trình độ đào tạo  :     Cao đẳng
Ngành đào tạo     :     Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
                                        Automatic and Control engineering technology
Mã ngành             :    51510303
Loại hình đào tạo :     Chính quy
 
1. Mục tiêu đào tạo:
        Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hình thành năng lực:
- Ứng dụng các nguyên lý kỹ thuật để thiết kế qui trình công nghệ, tổ chức, quản lý quá trình gia công các hệ thống giám sát và điều khiển tự động trong công nghiệp.
- Vận hành, quản lý và xử lý sự cố các thiết bị và hệ thống tự động trong các xí nghiệp sản xuất, chế biến; trung tâm điều hành, dịch vụ, kinh doanh thiết bị tự động.
- Sau khi tốt nghiệp, những kỹ Cử nhân có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu và có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
2. Nội dung chương trình
  STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

  TS LT TH
  2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 40 38 2
  2.1.1   Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
  1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 5 5 0
  2 01CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
  3 01CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
  2.1.2   Khoa học xã hội- nhân văn 6 6 0
  2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 2 0
  4 01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
  2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau)  4 4 0
  5 01KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
  6 01KHXH102 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0
  7 01KINHTE220 Kinh tế học đại cương 2 2 0
  8 01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2 0
  9 01KHXH104 Văn hoá kinh doanh      
  2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả tiếng anh chuyên ngành) 6 6 0
  10 01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0
  11 01TANH360 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0
  2.1.4   Toán – Tin học- Khoa học tự nhiên- Môi trường 18 16 2
  2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2
  12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
  13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
  14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1
  15 01HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0
  16 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
  2.1.4.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau)    4 4 0
  17 01TOAN110 Xác xuất thống kê 2 2 0
  18 01TOAN112 Qui hoạch tuyến tính 2 2 0
  19 01TOAN111 Phương pháp tính 2 2 0
  20 01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2 0
  21 01maytinh146 Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2 2 0
  2.1.5 01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 2 0
  2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết
2.2   KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 71 49 22
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 29 23 6
22  01dientu205 Giải tích mạch điện 3 2 1
23 01dientu110  Điện tử tương tự 2 2 0
24 01dientu120  Điện tử số 2 2 0
25  01dientu110 Đo l­ường điện - điện tử 2 2 0
26 01dientu233  Thực tập đo l­ường, điện, điện tử  4 0 4
27 01KTHUAT100  Hình hoạ - vẽ kỹ thuật 3 2 1
28 01KTHUAT201  Cơ lý thuyết 2 2 0
29 01tdhoa202  Cơ sở tự động hoá 3 3 0
30 01tdhoa211  Kỹ thuật cảm biến 2 2 0
31 01maymo203  Nguyên lý máy - Chi tiết máy 2 2 0
32 01laptrinh101  Kỹ thuật lập trình 2 2 0
33 01dien330  An toàn điện 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 29 23 6
2.2.2.1   Phần bắt buộc      
34 01dien222  Máy điện 3 3 0
35 01tdhoa312  Truyền động điện 3 3 0
36 01dien324  Thực tập máy điện - truyền động điện 3 0 3
37 01tdhoa220  Điều khiển quá trình 2 2 0
38 01tdhoa230  Vi xử lý-Vi điều khiển 3 2 1
39 01tdhoa240  Điện tử công suất 2 2 0
2.2.2.1   Kiến thức chuyên sâu của ngành theo hướng TĐH  xí nghiệp công nghiệp 13 11 2
40 01tdhoa341  Trang bị điện và điện tử trên máy 2 2 0
41 01dientu270  Rô bốt công nghiệp 2 2 0
42 01dien226  Thiết bị điện 2 2 0
43 01dien391  Điện khí hoá xí nghiệp 2 2 0
44 01tdhoa323  Thực tập kỹ thuật điều khiển 2 0 2
45 01tdhoa351   Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu trong mỏ (SCADA) 3 2 1
2.2.2.2   Kiến thức chuyên sâu của ngành theo hướng TĐH xí nghiệp mỏ 13 13 0
46 01dien226  Thiết bị điện mỏ 2 2 0
47 01dien391  Điện khí hoá xí nghiệp mỏ 2 2 0
48 01tdhoa382  Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ 2 2 0
49 01tdhoa351  Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu trong mỏ (SCADA) 3 3 0
50 01hamlo221  Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 2 2 0
51 01lothien220  Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên 2 2 0
    Phần tự chọn 3 3 0
52 01dientu360  Mạng truyền thông công nghiệp 3 3 0
53 01tdhoa383  Tự động hoá toà nhà 3 3 0
54 01cokhi331  Truyền động thuỷ lực và khí nén 3 3 0
55 01dien334  Kỹ thuật chiếu sáng 3 3 0
56 01tdhoa360  Lôgic mờ và mạng Nơron 3 3 0
57 01tdhoa352  Máy điều khiển theo ch­ương trình số 3 3 0
58 01dientu361  Kỹ thuật truyền số liệu 3 3 0
59 01dien335  Bảo vệ rơle trong hệ thống điện mỏ 3 3 0
60 01dien332 An toàn mỏ 3 3 0
    Thực tập và làm luận văn tốt nghiệp 10 0 10
61 01tdhoa390  Thực tập tốt nghiệp 5 0 5
62 01tdhoa391  Khoá luận tốt nghiệp 5 0 5
    KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 111 87 24
             


3.1 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá - Chuyên sâu theo hướng TĐH  xí nghiệp công nghiệp
3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá - Chuyên sâu theo hướng tự động hoá xí nghiệp mỏ