Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện

Tên chương trình  :        Công nghệ Kỹ thuật điện
Trình độ đào tạo   :         Cao đẳng
Ngành đào tạo       :       Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
                                       (Electrical Electronic Engineering Technology)
Mã ngành              :          52510301
Hình thức đào tạo :        Chính quy           
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp. Cụ thể là:
   - Có trình độ, năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu học tập suốt đời; Có thể đảm nhận vị trí người chuyên trách trong trách nhiệm về điện như: thiết kế, triển khai xây dựng, điều hành, bảo trì,... trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau;
   Sau khi tốt nghiệp những kỹ thuật viên công nghệ Kỹ thuật điện có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.
2. Nội dung chương trình
STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 40 38 2
2.1.1   Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 5 5 0
2 01CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 01CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội- nhân văn 6 6 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 2 0
4 01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0
5 01KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
6 01KHXH102 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0
7 01KINHTE220 Kinh tế học đại cương 2 2 0
8 01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2 0
9 01KHXH104 Văn hoá kinh doanh      
2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả tiếng anh chuyên ngành) 6 6 0
10 01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0
11 01TANH356 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0
2.1.4   Toán – Tin học- Khoa học tự nhiên- Môi trường 18 16 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2
12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1
15 01HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0
16 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
2.1.4.2   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5 học phần sau) 4 4 0
17 01TOAN110 Xác xuất thống kê 2 2 0
18 01TOAN112 Qui hoạch tuyến tính 2 2 0
19 01toan111 Phương pháp tính 2 2 0
20 01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2 0
21 01maytinh146 Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2 2 0
2.1.5 01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 2 0
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết
2.2   KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 70 42 28
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 19 13 6
22 01KTHUAT100 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 3 2 1
23 01KTHUAT201 Cơ lý thuyết 2 2 0
24 01DIENTU104 Giải tích mạch điện 4 3 1
25 01DIENTU211 Điện tử tương tự 2 2 0
26 01DIENTU131 Đo lường điện – điện tử 2 2 0
27 01tdhoa Cơ sở điều khiển tự động 2 2 0
28 01dientu233 Thực hành đo lường, điện,  điện tử 4 0 4
2.2.2   Kiến thức ngành 41 29 12
2.2.2.1   Phần bắt buộc 25 18 7
29 01dien221 Máy điện 2 2 0
30 01tdhoa210 Truyền động điện 2 2 0
31 01dien223 Thực hành máy điện- truyền động điện 2 0 2
32 01tdhoa230 Vi xö lý- vi ®iÒu khiÓn 3 2 1
33 01tdhoa240 Điện tử công suất 2 2 0
34 01dien330 An toàn điện 2 2 0
35 01dien225 Thiết bị điện 3 3 0
36 01dien313 Cung cÊp ®iÖn, ®å ¸n cung cÊp ®iÖn 4 3 1
37 01tdhoa321 Điều khiển quá trình+ Đồ án 3 2 1
38 01dien90 Thực tập điều khiển 2 0 2
2.2.2.2   Chuyên sâu theo hướng công nghệ kỹ thuật điện CN 16 11 5
39   Phần bắt buộc 10 7 3
40 01dien314 Nhà máy điện và trạm biến áp 3 3 0
41 01dien361 Hệ thống điện 2 2 0
42 01dien333 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 2 2 0
43 01dien327 Thực tập Thiết bị điện, chiếu sáng 3 0 3
44   Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5  học phần sau) 6 4 2
45 01tdhoa350 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 3 3 0
46 01dien262 Vận hành hệ thống điện 3 3 0
47 01maytinh317 Kỹ thuật máy tính và ghép nối 3 2 1
48 01dien228 Công nghệ chế tạo máy điện, thiết bị điện 3 1 2
49 01dien270 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD) 3 1 2
2.2.2.3   Chuyên sâu theo hướng công nghệ kỹ thuật điện mỏ 16 9 7
50   Phần bắt buộc 10 6 4
51 01dien335 Bảo vệ rơle trong hệ thống điện mỏ 3 2 1
52 01tdhoa381 Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ 3 2 1
53 01dien325 Thiết bị điện mỏ 2 2 0
54 01dien356 Thực tập thiết bị điện mỏ 2 0 2
    Phần tự chọn (Chọn 2 trong 5  học phần sau) 6 3 3
55 01dien352 Trang bị điện mỏ 3 3 0
56 01dien357 Thực tập máy điện 3 0 3
57 01cokhi340 Vận tải mỏ 3 3 0
58 01cokhi320 Máy khai thác mỏ 3 3 0
59 01dien353 Công nghệ chế tạo máy điện, thiết bị điện mỏ 3 1 2
2.2.3   Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp 10 0 10
60 01dien381 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5
61 01dien382 Khoá luận tốt nghiệp 5 0 5
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 110 80 30

3.1 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - Chuyên sâu theo hướng công nghệ kỹ thuật điện công nghiệp3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - Chuyên sâu theo hướng công nghệ kỹ thuật điện mỏ